From Kind of Magic Welsh Springer Spaniels

Kampioenen

Telefoon Tel: 0416-312250 Adres Polanenweg 15165 PZ WASPIK Kanzi Bell from Kind of Magic NJK'18 -Nederlands Jeugd Kampioen 2018 Irish Peach from Kind of Magic NJK'17, JW’17 -Nederlands Jeugd Kampioen 2017-Jeugdwinster 2017 Kamp. Golden Delicious from Kind of Magic -Nederlands Kampioen 2018 Kamp. Gala Queen from Kind of Magic VW’14, NVK’14 -Nederlands kampioen-Veteranen-winster 2014-Nederlands Veteranen Kampioen 2014   -Best in Show Veteranen - Kerstshow Cuijk 2014- Kamp. Hanky Panky from Kind of Magic NJK’08 -Nederlands kampioen-Nederlands Jeugd kampioen 2008  -Beste Reu op de Kampioensclubmatch 2008-Reserve kampioen Kampioensclubmatch 2009 Kamp. Huckleberry from Kind of Magic CW’10 -Nederlands kampioen-Clubwinaar 2010   -BIG-3 Hulten 2010-Beste Reu Kampioensclubmatch 2011 Kamp. Honey Crunch from Kind of Magic NJK’08 -Nederlands kampioen-Nederlands Jeugd kampioen 2008  -BIG-7 Rotterdam 2009 Kamp. Innuendo from Kind of Magic -Nederlands kampioen Belg. & Int.Sh.Kamp. Koh I Noor from Kind of Magic BW’10- SS’12 -Internationaal Show Kampioen-Belgian Winner 2010-Belgisch Kampioen  -Saarlandsieger 2012-Rasgroepwinnaar Douai 2012 (FR) Kamp. Jonaprince from Kind of Magic JW'09, W'10, NVK’16 -Nederlands kampioen-Jeugdwinner 2009-Winner 2010-Nederlands Veteranen Kampioen 2016   -Rasgroepwinnaar Leeuwarden 2011-BIS-3 Veteranen Rotterdam 2016 Ned. & Int. Sh. Kamp. Jonabel from Kind of Magic NVK’16, VW’16, VWW’18 -Nederlands Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Nederlands Veteranen Kampioen 2016-Veteranenwinster 2016-Veteran World Winster 2018  -BIG-5 Uden 2010-Beste Veteraan Kampioensclubmatch 2018 Kamp. Maverick from Kind of Magic -Nederlands Kampioen   -BIG-2 Hazerswoude 2012-BIG-6 Uden 2012-Reserve kampioen Kampioensclubmatch 2011 Multi Kamp. Mastermind from Kind of Magic JW'10, NJK'10, VW’17, NVK’17 -Nederlands Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Jeugd Winner 2010 -Nederlands Jeugd Kampioen 2010-Duits VDH-Kampioen-Luxemburgs Kampioen-Belgisch Kampioen-Veteranenwinner 2017-Nederlands Veteranen Kampioen 2017  -Crufts 2011: 2e plaats Special Junior Class-Crufts 2012: 4e plaats Limit Class-Beste Reu Kampioensclubmatch 2012-Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2013-Best in show Veteranen - Kerstshow 2017-2e Best in Show Veteranen - Hond van het Jaar Show 2017 Ned. & Int. Sh. Kamp. Melrose from Kind of Magic W’11, CW’12 -Nederlands kampioen-Internationaal Show Kampioen-Winster 2011   -Clubwinaar 2012 Kamp. Orange Sweet from Kind of Magic EJW’11, NJK’11 -Nederlands Kampioen-Europees Jeugd Winster 2011-Nederlands Jeugdkampioen 2011   Multi Kamp. Quarterback from Kind of Magic -Nederlands Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Belgisch Kampioen-Luxemburgs Kampioen   -Beste reu Kampioensclubmatch 2013-BIG-6 - Genk 2014 Lux. & Int. Sh. Kamp. Quebec Bell from Kind of Magic -Internationaal Show Kampioen-Luxemburgs Kampioen  -BIG-3 - Mouscron 2014 Belg. & Int. Sh. Kamp. Rhapsody from Kind of Magic -Belgisch Kampioen-Internationaal Show Kampioen Kamp. Sunrise from Kind of Magic NJK’13 -Nederlands Kampioen-Nederlands Jeugd Kampioen 2013  -Rasgroepwinnaar Kerstshow 2013-Rasgroepwinnaar Zwolle & BIS-7-Beste Welsh WSSC 2013-Beste reu Kampioensclubmatch 2014-Beste reu Kampioensclubmatch 2015 Ned. & Int. Sh. Kamp. Tremletts Bell from Kind of Magic NJK’13, JW’13, WW’18 -Nederlands Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Nederlands Jeugd Kampioen 2013-Jeugd Winster 2013-World Winster 2018   -Beste Welsh WSSC 2015 Vivista Star from Kind of Magic NJK’14, BJK’14, LJK’14 -Nederlands Jeugd Kampioen 2014-Belgisch Jeugd Kampioen 2014-Luxemburgs Jeugd Kampioen 2014   Kamp. United Dream from Kind of Magic BWNL’15 -Nederlands Kampioen-Benelux Winner 2015   -Rasgroepwinnaar & 6e Best in show - Rijswijk 2014 Kamp. Unique Blossom from Kind of Magic NJK’14, BWNL’15 -Nederlands Kampioen-Nederlands Jeugd Kampioen 2014-Benelux Winster 2015-Jacht Africhtcertificaat SUN  -Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2014 Multi kamp. Wind of Change from Kind of Magic BJK-BJS’14, SS’15, ES’17 -Nederlands Kampioen--Internationaal Show Kampioen-Luxemburgs Kampioen-Duits VDH Kampioen-Belgisch Kampioen-Belgisch Jeugdkampioen 2014   -Bundesjugendsieger 2014-VDH-Frujahrssieger 2015-2016-2017-Saarland-Sieger 2015-2017-BIG-2 - Dortmund 2015-2016-Continental Winner 2015-BIG-2 - Libramont 2015-BIG-3 - Hollandcup 2016-BIG-7 - Eindhoven 2017-Europasieger 2017-Rasgroepwinnaar Dortmund 2017-BIG-2 - Eindhoven 2018-Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2018 Multi Kamp. Whodunnit from Kind of Magic CW’18 -Nederlands Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Duits VDH Kampioen-Belgisch Kampioen  -Clubwinnaar 2018-Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2015-Best in Show - Sra Spanielshow '16 - Keulen (D)-VDH-Herbstsieger 2016-Golden Winner 2017 Multi Kamp.Wismers Bell from Kind of Magic NJK-LJK-BJK’14, CW’15 -Nederlands Kampioen-Luxemburgs Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Belgisch Kampioen-Nederlands Jeugdkampioen 2014-Luxemburgs Jeugd Kampioen 2014-Belgisch Jeugd Kampioen 2014   -Clubwinnaar 2015-Beste teef WSSC 2016-Brabo Winster 2017-Golden Winster 2017 Duits Kamp. Wish Me Luck from Kind of Magic DJK’14 -VDH- Eur.Jeugdkampioen 2014-Duits VDH Jeugdkampioen 2014-Duits Jeugdkampioen (Klub)-Club Jeugdwinster 2014-Duits VDH Kampioen-Duits Kampioen (Klub)   -Hessensiegerin 2016-Klubschausiegerin 2016-Best in Show-3 Kamp. Autumn Gold from Kind of Magic NJK’15, JW’15, W’16, BWNL’17 -Nederlands Kampioen-Nederlands Jeugd Kampioen 2015   -Jeugdwinster 2015-Winster 2016-Benelux-Winster 2017-BIG -2-Zwolle 2017-Beste Welsh WSSC 2017 Autumn Storm from Kind of Magic NJK’15 -Nederlands Jeugd Kampioen 2015   Autumn Rose from Kind of Magic NJK’15 -Nederlands Jeugd Kampioen 2015 Blackberry from Kind of Magic NJK’15 -Nederlands Jeugd Kampioen 2015  -Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2016 Blossom Bell from Kind of Magic NJK'16 -Nederlands Jeugd Kampioen 2016 Multi Kamp. Fable of the Rose from Kind of Magic SJK’17, MW’18 -Spaans Jeugdkampioen 2017-Internationaal Show Kampioen-Gibraltar Kampioen-Spaans Kampioen  -Super Champion de Espana-Malaga Winster 2018-Mediterranean Winster 2018 Kamp. Gold Digger from Kind of Magic JW’16, NJK’16, BJK’17, W’17 -Nederlands Kampioen-Jeugdwinner 2016-Nederlands Jeugdkampioen 2016-Belgisch Jeugdkampioen 2017-Winner 2017   -Junior Brabo-Winner 2017-Hopkeizer 2017-BIG-3 Winner 2017-Beste reu WSSC 2017-Crufts 2018: 2e plaats Post-Graduate Class Kamp. Gillyflower from Kind of Magic JW’16, NJK’17, W’17, W’18 -Nederlands Kampioen-Jeugdwinster 2016-Nederlands Jeugdkampioen 2017-Winster 2017-Winster 2018  -BIG-5 Eindhoven 2018-Beste teef Kampioensclubmatch 2018-Beste Welsh WSSC 2018 Keepsake from Kind of Magic NJK'18, BJK’18, HJS’18 -Nederlands Jeugd Kampioen 2018-Belgisch Jeugd Kampioen 2018  -Herbst Jugendsieger 2018-Beste reu WSSC 2018 Email appelbloesem@kindofmagic.nl

Kampioenen

Keepsake from Kind of Magic NJK'18, BJK’18, HJS’18 -Nederlands Jeugd Kampioen 2018--Belgisch Jeugd Kampioen 2018- -Herbst Jugendsieger 2018 Kanzi Bell from Kind of Magic NJK'18 -Nederlands Jeugd Kampioen 2018- Irish Peach from Kind of Magic NJK'17, JW’17 -Nederlands Jeugd Kampioen 2017--Jeugdwinster 2017- Kamp.Golden Delicious from Kind of Magic -Nederlands Kampioen 2018- Kamp.Gillyflower from Kind of Magic JW’16, NJK’17, W’17, W’18 -Nederlands Kampioen--Jeugdwinster 2016--Nederlands Jeugdkampioen 2017--Winster 2017--Winster 2018- -BIG-5 Eindhoven 2018--Beste teef Kampioensclubmatch 2018--Beste Welsh WSSC 2018- Kamp.Gold Digger from Kind of Magic JW’16, NJK’16, BJK’17, W’17 -Nederlands Kampioen--Jeugdwinner 2016--Nederlands Jeugdkampioen 2016--Belgisch Jeugdkampioen 2017--Winner 2017- -Junior Brabo-Winner 2017--Hopkeizer 2017--BIG-3 Winner 2017--Beste reu WSSC 2017--Crufts 2018: 2e plaats Post-Graduate Class- Multi Kamp.Fable of the Rose from Kind of Magic SJK’17 -Spaans Jeugdkampioen 2017--Internationaal Show Kampioen-Gibraltar Kampioen--Spaans Kampioen- -Super Champion de Espana-Malaga Winster 2018-Mediterranean Winster 2018 Blossom Bell from Kind of Magic NJK'16 -Nederlands Jeugd Kampioen 2016- Blackberry from Kind of Magic NJK'15 -Nederlands Jeugd Kampioen 2015- -Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2016-  Autumn Rose from Kind of Magic NJK'15 -Nederlands Jeugd Kampioen 2015-   Autumn Storm from Kind of Magic NJK'15 -Nederlands Jeugd Kampioen 2015-   Kamp.Autumn Gold from Kind of Magic NJK’15, JW’15, W’16, BWNL’17 -Nederlands Kampioen--Nederlands Jeugd Kampioen 2015- -Jeugdwinster 2015--Winster 2016--Benelux-Winster 2017--BIG -2-Zwolle 2017--Beste Welsh WSSC 2017- Duits Kamp.Wish Me Luck from Kind of Magic DJK’14 -VDH- Eur.Jeugdkampioen 2014--Duits VDH Jeugdkampioen 2014--Duits Jeugdkampioen (Klub)--Club Jeugdwinster 2014--Duits VDH Kampioen--Duits Kampioen (Klub)- -Hessensiegerin 2016--Klubschausiegerin 2016--Best in Show-3- Multi Kamp.Wismers Bell from Kind of Magic NJK-LJK-BJK’14, CW’15 -Nederlands Kampioen--Luxemburgs Kampioen--Internationaal Show Kampioen--Belgisch Kampioen--Nederlands Jeugdkampioen 2014--Luxemburgs Jeugd Kampioen 2014--Belgisch Jeugd Kampioen 2014- -Clubwinnaar 2015--Beste teef WSSC 2016--Brabo Winster 2017--Golden Winster 2017- Multi Kamp.Whodunnit from Kind of Magic CW’18 -Nederlands Kampioen-Internationaal Show Kampioen-Duits VDH Kampioen-Belgisch Kampioen -Clubwinnaar 2018-Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2015-Best in Show - Sra Spanielshow '16 - Keulen (D)-VDH-Herbstsieger 2016-Golden Winner 2017 Multi kamp.Wind of Change from Kind of Magic BJK-BJS’14, SS’15, ES’17 -Nederlands Kampioen--Internationaal Show Kampioen--Luxemburgs Kampioen--Duits VDH Kampioen--Belgisch Kampioen--Belgisch Jeugdkampioen 2014- -Bundesjugendsieger 2014--VDH-Frujahrssieger 2015-2016-2017--Saarland-Sieger 2015-2017--BIG-2 - Dortmund 2015-2016--Continental Winner 2015--BIG-2 - Libramont 2015--BIG-3 - Hollandcup 2016--BIG-7 - Eindhoven 2017--Europasieger 2017--Rasgroepwinnaar Dortmund 2017--BIG-2 - Eindhoven 2018--Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2018- Kamp.Unique Blossom from Kind of Magic NJK’14, BWNL’15 -Nederlands Kampioen--Nederlands Jeugd Kampioen 2014--Benelux Winster 2015--Jacht Africhtcertificaat SUN- -Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2014- Kamp.United Dream from Kind of Magic BWNL’15 -Nederlands Kampioen--Benelux Winner 2015- -Rasgroepwinnaar & 6e Best in show - Rijswijk 2014- Vivista Star from Kind of Magic NJK’14, BJK’14, LJK’14 -Nederlands Jeugd Kampioen 2014-Belgisch Jeugd Kampioen 2014-Luxemburgs Jeugd Kampioen 2014   Ned. & Int. Sh. Kamp.Tremletts Bell from Kind of Magic NJK’13, JW’13, WW’18 -Nederlands Kampioen--Internationaal Show Kampioen--Nederlands Jeugd Kampioen 2013--Jeugd Winster 2013--World Winster 2018- -Beste Welsh WSSC 2015- Kamp.Sunrise from Kind of Magic NJK’13 -Nederlands Kampioen--Nederlands Jeugd Kampioen 2013- -Rasgroepwinnaar Kerstshow 2013--Rasgroepwinnaar Zwolle & BIS-7--Beste Welsh WSSC 2013--Beste reu Kampioensclubmatch 2014--Beste reu Kampioensclubmatch 2015- Belg. & Int. Sh. Kamp.Rhapsody from Kind of Magic -Belgisch Kampioen--Internationaal Show Kampioen- Lux. & Int. Sh. Kamp.Quebec Bell from Kind of Magic -Internationaal Show Kampioen--Luxemburgs Kampioen- -BIG-3 - Mouscron 2014- Multi Kamp.Quarterback from Kind of Magic -Nederlands Kampioen--Internationaal Show Kampioen--Belgisch Kampioen--Luxemburgs Kampioen- -Beste reu Kampioensclubmatch 2013--BIG-6 - Genk 2014- Kamp.Orange Sweet from Kind of Magic EJW’11, NJK’11 -Nederlands Kampioen--Europees Jeugd Winster 2011--Nederlands Jeugdkampioen 2011- Ned. & Int. Sh. Kamp.Melrose from Kind of Magic W’11, CW’12 -Nederlands kampioen--Internationaal Show Kampioen--Winster 2011- -Clubwinaar 2012- Multi Kamp.Mastermind from Kind of Magic JW'10, NJK'10, VW’17, NVK’17 -Nederlands Kampioen--Internationaal Show Kampioen--Jeugd Winner 2010- -Nederlands Jeugd Kampioen 2010--Duits VDH-Kampioen--Luxemburgs Kampioen--Belgisch Kampioen--Veteranenwinner 2017--Nederlands Veteranen Kampioen 2017- -Crufts 2011: 2e plaats Special Junior Class--Crufts 2012: 4e plaats Limit Class--Beste Reu Kampioensclubmatch 2012--Reserve Kampioen Kampioensclubmatch 2013--Best in show Veteranen - Kerstshow 2017--2e Best in Show Veteranen - Hond van het Jaar Show 2017- Kamp. Maverick from Kind of Magic -Nederlands Kampioen- -BIG-2 Hazerswoude 2012--BIG-6 Uden 2012--Reserve kampioen Kampioensclubmatch 2011- Ned. & Int. Sh. Kamp.Jonabel from Kind of Magic NVK’16, VW’16, VWW’18 -Nederlands Kampioen--Internationaal Show Kampioen--Nederlands Veteranen Kampioen 2016--Veteranenwinster 2016--Veteran World Winster 2018- -BIG-5 Uden 2010--Beste Veteraan Kampioensclubmatch 2018- Kamp.Jonaprince from Kind of Magic JW'09, W'10, NVK’16 -Nederlands kampioen--Jeugdwinner 2009--Winner 2010--Nederlands Veteranen Kampioen 2016- -Rasgroepwinnaar Leeuwarden 2011--BIS-3 Veteranen Rotterdam 2016- Belg. & Int.Sh.Kamp.Koh I Noor from Kind of Magic BW’10- SS’12 -Internationaal Show Kampioen--Belgian Winner 2010--Belgisch Kampioen- -Saarlandsieger 2012--Rasgroepwinnaar Douai 2012 (FR)- Kamp.Innuendo from Kind of Magic -Nederlands kampioen- Kamp. Honey Crunch from Kind of Magic NJK’08 -Nederlands kampioen--Nederlands Jeugd kampioen 2008- -BIG-7 Rotterdam 2009- Kamp. Huckleberry from Kind of Magic CW’10 -Nederlands kampioen--Clubwinaar 2010- -BIG-3 Hulten 2010--Beste Reu Kampioensclubmatch 2011- Kamp. Hanky Panky from Kind of Magic NJK’08 -Nederlands kampioen--Nederlands Jeugd kampioen 2008- -Beste Reu op de Kampioensclubmatch 2008--Reserve kampioen Kampioensclubmatch 2009- Kamp. Gala Queen from Kind of Magic VW’14, NVK’14 -Nederlands kampioen-Veteranen-winster 2014-Nederlands Veteranen Kampioen 2014 -Best in Show Veteranen - Kerstshow Cuijk 2014- Adres: Polanenweg 1, 5165 PZ WASPIK Telefoon: 0416-312250 Email : appelbloesem@kindofmagic.nl
From Kind of Magic Welsh Springer Spaniel